Commissies

De LVSL heeft de volgende commissies:

Wil van Voorst

Secretaris Activiteitencommissie

Nico Schwering

Redactie

John Wasser

Ledenadministratie LVSL en NOVA

Hans Flick

Reportageteam en Techniek

Marion Smit

Lief en Leed

Hans van Gerven

Reportageteam

Toon Verhoeven

Webmaster

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) stelt het programma samen voor de LVSL-avonden. Deze commissie wordt gevormd uit de leden van de LVSL en vergadert meestal vier keer per jaar. Eén keer per jaar wordt er een zogenaamde ‘Brainstormavond” georganiseerd voor alle leden. Leden kunnen daarop hun eigen ideeën en voorstellen kenbaar maken. Uiteraard zijn ideeën en voorstellen altijd van harte welkom. Deze kunnen naar de secretaris van de AC gestuurd worden: activiteiten@lvsl.nl.

De LVSL-avonden hebben iedere maand een vaste opzet (zie verder onder het menu Activiteiten LVSL-avonden).

Communicatiecommissie

Het is belangrijk, dat er intern en extern sprake is van goede communicatie. Communicatie vindt plaats via de website, de Nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en door middel van artikelen in de pers. Iedere week verschijnt er op vrijdag een Nieuwsbrief, behalve tijdens de zomerstop.

In de Nieuwsbrief staat de aankondiging van het programma van de maandag daarop. Ook andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het verslag van de voorgaande maandag en andere wetenswaardigheden.

De redactie controleert de teksten op o.a. correcte schrijfwijze e.d. en ziet toe op de plaatsing van de artikelen. Bijdragen voor de Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit tekstberichten, foto’s en film. De redactie beoordeelt de inhoud en distribueert het materiaal naar de betreffende persoon, die voor plaatsing zorgt. Ieder lid kan kopij aanbieden aan de redactie. Deze moet voor donderdagmiddag 12 uur binnen zijn bij de redactie. De kopij mag niet grievend zijn en geen reclame bevatten. Een volledige procedure omtrent het werk van de redactie is op te vragen bij redactie@lvsl.nl.

Ledenzaken

De Lief- en Leedcommissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het wel en wee van de leden en de donateurs. De commissieleden versturen o.a. verjaardags- en beterschapskaarten aan de leden en donateurs. Ook onderhouden zij contacten met die leden, die bijvoorbeeld door omstandigheden niet naar de club kunnen komen enz. Informatie of mededelingen: liefenleed@lvsl.nl.

De ledenadministratie, smoelenboek, verzending van contributiefacturen en correspondentie met leden en donateurs hierover wordt verzorgd door: ledenadministratie@lvsl.nl.

Commissie techniek

Deze commissie zorgt voor alle technische ondersteuning tijdens LVSL-avonden, Reportageteam uitvoeringswerkzaamheden van het Reportageteam en tijdens vertoningen bij derden. Ook is de commissie verantwoordelijk voor opslag en onderhoud van alle materialen.

Info: techniek@lvsl.nl