Privacybeleid

PRIVACYBELEID

LEIDSE VIDEO EN SMALFILM LIGA (LVSL)

DOCUMENTBEHEER

Versie: 1.2
Aantal pagina’s: 3
Status: definitief
Datum laatste aanpassing: 27 maart 2018
Datum laatste goedkeuring: 20 april 2018
Datum publicatie: 30 april 2018
Eigenaar: Bestuur “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)
Beheerder: Secretaris “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)

INLEIDING

De Leidse Video en Smalfilm Liga (hierna te noemen LVSL) hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de LVSL dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De LVSL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de LVSL hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de LVSL waarin Persoonsgegevens voorkomen.

WETTELIJKE KADERS

De LVSL is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

De LVSL is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

DEFINITIES

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, dat in dit document dezelfde betekenis heeft als in het Privacyreglement.

UITGANGSPUNTEN

De LVSL gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

De LVSL houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID, TRANSPARANTIE

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

GRONDSLAG EN DOELBINDING

De LVSL zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

DATAMINIMALISATIE

De LVSL verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

De LVSL streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Het bewaren van Persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

De LVSL gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de LVSL voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

DELEN MET DERDEN

De LVSL deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve de Regio ZH’12 en NOVA voor het voeren van de NOVA-ledenadministratie.

SUBSIDIARITEIT

Het principe van subsidiariteit houdt in dat de LVSL zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

PROPORTIONALITEIT

De LVSL zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

De LVSL honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de LVSL op 10 april 2018 en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van de LVSL op 30 april 2018.

Bestuur “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)