Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

LEIDSE VIDEO EN SMALFILM LIGA (LVSL)

DOCUMENTBEHEER

Versie: 1.2
Aantal pagina’s: 7
Status: definitief
Datum laatste aanpassing: 27 maart 2018
Datum laatste goedkeuring: 30 maart 2018
Datum publicatie: 30 maart 2018
Eigenaar: Bestuur “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)
Beheerder: Secretaris “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)

ALGEMEEN

Het bestuur van de LVSL hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de LVSL worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

De LVSL is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de LVSL.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de LVSL met uw gegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, dat u vindt op de LVSL-website.

WEBSITE

De LVSL is gedeeltelijk aangesloten bij de NOVA. Dit is de zogenaamde LVSL-plus.

De LVSL-plus deelt uit hoofde van een statutaire plicht persoonsgegevens met de regio ZH’12 en de NOVA via de NOVA-website. Het privacyreglement van de NOVA is hierop van toepassing.

De webmaster van de NOVA is verantwoordelijk voor deze website.

De website van de LVSL is www.lvsl.nl.

DOEL VAN HET PRIVACYREGLEMENT

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de LVSL en beschrijft hoe de LVSL omgaat met de privacy van betrokkenen. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de LVSL. Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de LVSL, de doeleinden van de gegevensverwerking door de LVSL, het gebruik van ‘cookies’ op de LVSL-website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of lid bent van de LVSL, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de LVSL uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals dit door de LVSL is opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

BEGRIPPEN

In het reglement komt een aantal begrippen voor, dat hieronder beschreven wordt.

 • De wet: De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: Dit reglement;
 • Verantwoordelijke: De LVSL;
 • Beheerder: De secretaris van de LVSL;
 • Webmaster: De webmaster van de LVSL, die de website beheert.
 • Verwerker: De vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Hiermee worden de Regio ZH’12 en de NOVA bedoeld, die gebruik maken van de persoonsgegevens, die door deLVSL voor de LVSL-plus zijn gedeeld via de NOVA-ledenadministratie;
 • Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Gebruiker: De functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen; Hiermee worden de clubsecretaris van LVSL, de ledenadministrateur van de LVSL, de lief- en leedverzorger van de LVSL, de webmaster van de LVSL, de regiosecretaris van de Regio ZH’12 en de NOVA-secretaris bedoeld;
 • Derden: Personen en instanties buiten de LVSL;
 • Persoonsgegevens: Gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van Persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
 • Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Leden: Hiermee worden de leden van de LVSL bedoeld;
 • Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.
 • NOVA-ledenadministratie. De toepassing op de NOVA-website en regiowebsites, waarmee de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt.

DOELEINDEN

De LVSL verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de LVSL, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en filmfestivals;
 • Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de LVSL.;
 • Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van de LVSL;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van de LVSL en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door de LVSL, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding;
 • Het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals commissies enz.

RECHTMATIGE GRONDSLAG

De LVSL verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van de taak, die de LVSL vervult;
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een festival, LVSL-bijeenkomst of LVSL-activiteit medische hulp nodig heeft, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken.

WIJZE VAN VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van iemand, die komt kennismaken met de LVSL, worden de persoonsgegevens genoteerd. Deze gegevens worden verwijderd als de kennismaking niet tot een lidmaatschap leidt.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet in de NOVA-ledenadministratie bewaard.

PERSOONSGEGEVENS LVSL

De LVSL verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

– Leden van de LVSL;
– Personen die de LVSL om informatie of documentatie hebben verzocht;
– Personen met wie de LVSL een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De volgende gegevens worden in de ledenadministratie van de LVSL geregistreerd:

 • Lidnummer
 • Aanhef (de heer of mevrouw of functie binnen de vereniging)
 • Naam, gesplitst in voorletters, tussenvoegsels, achternaam en roepnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon (vast en mobiel indien van toepassing)
 • Nova-lidnummer (indien van toepassing)
 • Filmer A, B of C
 • Montagepakket

De persoonsgegevens van het lid worden binnen 3 maanden uit de LVSL-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van de LVSL is beëindigd. Indien de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de LVSL zijn beëindigd of de transactie met de LVSL is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS LVSL-PLUS

Leden van de LVSL-plus worden geregistreerd via de NOVA-website door de clubadministrator, hierna te noemen gebruiker. Hiervoor geldt het NOVA privacyreglement.

In de overige gevallen vindt de verwerking plaats via het secretariaat van de LVSL.

De gebruiker voert de volgende verplichte gegevens in op de website van de NOVA:

 • Naam, gesplitst in voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • E-mailadres

De website voegt hier automatisch een lidnummer, de datum van registratie, de club en regio aan toe.

 • Lid sinds
 • Lidnummer
 • Club
 • Regio

De gebruiker kan, indien de betrokkene dit wenst, onderstaande gegevens toevoegen.

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Website

Het LVSL-pluslid krijgt een bevestiging via e-mail en kan daarna inloggen op zowel de NOVA- als regiowebsite. Op de NOVA-website kan hij/zij in zijn/haar profiel al deze gegevens toevoegen, verwijderen of wijzigen, behalve lidnummer, club en regio. Zie hiervoor het NOVA privacyreglement.

De persoonsgegevens van het LVSL pluslid worden binnen 3 maanden uit de NOVA-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van de LVSL-plus is beëindigd. Indien de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de LVSL-plus zijn beëindigd of de transactie met de LVSL-plus is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De LVSL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering voor leden van LVSL-plus van de Regio ZH’12 en de NOVA. Eens per twee jaar worden lidnummer, naam, club, en regio door de NOVA gedeeld met een derde partij voor het vervaardigen van lidmaatschapskaarten.

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de leden mogelijk toegang tot persoonsgegevens van leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.

De gebruikers, die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen.

Persoonsgegevens van betrokkenen worden uitsluitend verstrekt aan leden van de NOVA, in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doeleinden.

BEVEILIGING

De NOVA draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de NOVA-ledenadministratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

De LVSL draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van LVSL, de ledenadministratie en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de LVSL te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens zijn verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de LVSL om dit te corrigeren. LVSL-plusleden hebben toegang tot de eigen persoonsgegevens na inloggen op de NOVA-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de LVSL te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De LVSL zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

WEBSITE VAN LVSL

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die de LVSL organiseert en heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van filmwedstrijden, gehuldigde personen enz. De LVSL maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van de LVSL en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

COOKIES

De websites van de NOVA en de regio’s, die onder het beheer van de NOVA vallen, gebruiken functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van de NOVA.

De website van LVSL gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het besloten gedeelte van de LVSL website. De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van de LVSL is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. De social media cookies zijn:

 • Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
 • Google plaatst een googleapis cookie.
 • Youtube plaatst diverse cookies. De website van de LVSL bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

PRIVATE LOGGING

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het ip-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen. Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van LVSL zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere filmclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. De LVSL is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

DATALEK

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris, de ledenadministratie en andere functionarissen van LVSL worden afdoende beveiligd.

SLOTBEPALINGEN

In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de LVSL.

Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Wijzigingen en aanvullingen van het privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 30 april 2018 en is in werking getreden op 30 april 2018.

Bestuur “Leidse Video en Smalfilm Liga” (LVSL)